تعرفه پیامک همیار اس ام اس

تعرفه پیامک همیار اس ام اس

تعرفه پیامک همیار اس ام اس

جزئیات

در جدول زیر هزینه پیامک بر اساس نوع نسخه و اپراتور های پیامکی آمده است. توجه نمایید که دریافت پیامک هزینه ای ندارد و تعرفه ها بدون احتساب ارزش افزوده و فقط برای ارسال پیامک است.

11 آبان 1398

 در جدول زیر هزینه پیامک بر اساس نوع نسخه و اپراتور های پیامکی آمده است. توجه نمایید که دریافت پیامک هزینه ای ندارد و تعرفه ها بدون احتساب ارزش افزوده  و فقط برای ارسال پیامک است.
* توجه نمایید که اپراتور 5009،5001  به صورت دلیور بیس  هستند، بدین صورت که فقط هزینه پیامک هایی که رسیده به گوشی هستند از شما کسر می گردد، در حالی که در اپراتور هایی که بدین
  شکل نیستد، اگر شماره مسدود یا خاموش باشد، بازهم هزینه از شما کسر می گردد.
 

هزینه هر پیامک در نسخه های مختلف به تومان  و بر اساس تفکیک اپراتور
پیش شماره 1000 پیش شماره 021 5002،5005 3000 5009،5001(دلیور بیس)
نسخه پایه 14 13.5 12.5 15 14
نسخه استاندارد 12.5 12 11 13.5 12.5
نسخه کامل 12 11.5 10.5 13 12
نسخه تجاری 11.5 11 10 12.5 11.5

    

اخبار مرتبط